Bokningsvillkor 2021

● Avbokning skall ske senast sju (7) dagar innan bokad flyttstädning eller flytthjälp, därefter utgår 50% av kostnaden på fakturans ursprungliga belopp för uppdraget (innan RUT-avdrag).

● Vi behöver ett fullständigt personnummer för RUT-ansökan samt en anmärkningskontroll enligt vår boknings-policy.

● Skulle vi av någon anledning få avslag på ansökan om RUT-avdraget mot Skatteverket, förbehåller vi oss rätten begära resterande summa från dig.

● Fakturan skickas dagen efter slutfört uppdrag till angiven adress.

Betalning sker på tio (10) dagar.

● Faktureringsavgift/Hanteringsavgift för rutavdraget (95 kr) och inställelseavgift tillkommer.

● Vid betalning efter förfallodatum på fakturan tillkommer en påminnelseavgift på 120 kr.

● Vår städgaranti innebär att om du, mot all förmodan, inte skulle vara nöjd med

arbetet, kan du inom sju (7) arbetsdagar kontakta oss och vi kommer då ut

Kostnadsfritt och åtgärdar bristerna. Observera att vi måste få möjlighet att åtgärda

Eventuella brister enligt vår städgaranti. Ingen ersättning utgår.

 

Tack för din bokning. Med ”Beställare” avses den som beställt tjänsten eller den för vars räkning tjänsten utförs. Beställaren specificeras i dokumentet Avtal om hushållsnära tjänster. Med ”Tjänst” avses den tjänst som specificeras i Huvudavtalet Med ”Objektet” avses den plats där Tjänsten ska utföras. Med ”Leverantör” avses den som utför Tjänsten dvs. Sundsvall Timrå Miljövård AB Dessa allmänna villkor gäller för samtliga avtalade Tjänster om inte annat anges i Avtal om hushållsnära tjänster. Med ”Uppdraget” avses Timrå Miljövård AB utför åt Beställaren, mot ersättning, i enlighet med Avtal om hushållsnära tjänster. Med ”Huvudavtalet” avses den uppdragsbeskrivning som överenskommits mellan parterna. Huvudavtalet kompletteras av dessa allmänna villkor. Dessutom är Konsumenttjänstlagens (1985:716) bestämmelser tillämpliga på Huvudavtalet så vitt gäller Tjänster där Beställaren är konsument. Om Beställaren är näringsidkare gäller inte Konsumenttjänstlagen och dessa Avtalsvillkor endast i tillämpliga delar.

2. Uppdraget Timrå Miljövård AB skall utföra Tjänsten fackmässigt och samråda med beställaren i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Utrustning Beställaren skall tillhandahålla den utrustning som överenskommit för Tjänstens utförande. Om Beställaren och Timrå Miljövård AB  enats om att Beställaren ska tillhandahålla material och om material i sådant fall saknas eller ej är iordningställt, levereras detta av Timrå Miljövård AB och materialet debiteras enligt kvitto. Om detta ej är möjligt kan vi ej utföra arbetet enligt överenskommelse. Vidare skall Beställaren tillhandahålla tillgång till varmt och kallt vatten och uttömningsmöjlighet. Beställd tid Detta framgår av Avtal om hushållsnära tjänster. Bokning Med bokning avses per telefon eller e-post av Beställare godkänt förslag på tid för Tjänstens utförande. Bokning är bindande och kan endast ändras som beskrivet i punkt 4. Timrå Miljövård AB förbehåller sig rätten att ställa in bokat tillfälle. Detta meddelas Beställaren före uppdragets starttid.

3a. Abonnemang har en, två eller fyra dagar preliminärbokade under en fyra veckors period som Uppdraget skall utföras på, beskrivet i Avtal om hushållsnära tjänster. Abonnemanget kan sägas upp skriftligt med tre månads varsel.

3b. Löpande avtal se punkt 3a och ingen uppsägningstid.

4. Avbokning och ombokning Ett tillfälle kan avbokas av Beställaren via mejl eller telefon till Timrå Miljövård AB. Avbokat tillfälle senare än 3 arbetsdagar innan utförandet debiteras fullt pris, dock utan rut. Uteblivna tillfällen Om Uppdraget inte kan utföras på överenskommen tid och inte avbokats eller ombokats faller tillfället bort och debiteras. Är det en utförare hos Timrå Miljövård AB som fått förhinder att närvara vid överenskommen tid tar Timrå Miljövård AB kontakt med Beställaren omgående för att hitta en ny tid att ersätta uteblivet tillfälle. Helgdagar Uppdraget har uppehåll för nationella helgdagar om inte tid har ombokats. Sjukdom Påverkar inte reglerna för avbokning, ombokning och uteblivna tillfällen.

5. Nöjd kund-garanti Timrå Miljövård AB kvalitetsgaranti bygger på och gäller för utförd städning enligt vår checklista som lämnas hemma hos dig. Vi vill att du kontaktar oss om du inte är nöjd av någon anledning.

6. Uppsägningstid Abonnemang löper tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader.

7. Betalningsvillkor 10 dagar. Timrå Miljövård AB fakturerar månadsvis i efterskott för perioden 1:a till och med 31:e i månaden för utförd Tjänst. Faktura avgift 45k, e-faktura 0kr. Förseningsavgift 100kr. Betalning kan endast ske med befriande verkan till Timrå Miljövård AB. Vid betalning ange fakturanumret som referens. Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Betalning skall ske 10 dagar efter fakturadatum. Tilläggstjänster faktureras löpande av Leverantören och betalning skall vara Timrå Miljövård AB tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum. Det är Beställarens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. Om skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning eller om Timrå Miljövård AB blir återbetalningsskyldig för utbetalt belopp har Timrå Miljövård AB i efterhand rätt att kräva Beställaren på motsvarande belopp.

8. Prisjustering Priserna för Tjänster framgår av Avtal om hushållsnära tjänster. Timrå Miljövård AB förbehåller sig rätten att justera priserna. Sådan ändring skall aviseras minst en månad i förväg på adressen www. Stmiljovard.se eller via nyhetsbrev. Varken prissänkningar eller prishöjningar påverkar en tjänst som redan är utförd.

9. Arbetsledning och kontaktperson Arbetet leds och kontrolleras av Timrå Miljövård AB arbetsledare. Arbetsledaren rapporterar till Beställarens kontaktperson. Beställaren skall utse kontaktperson till vilken Timrå Miljövård AB kan vända sig för rapportering och förfrågningar.

10. Nycklar mm Beställaren skall tillhanda hålla Timrå Miljövård AB rätt antal nycklar, portkod eller motsvarande, för tillträde. Timrå Miljövård AB ser gärna att Beställaren lämnar två ex av oss utkvitterade nycklar för att underlätta hanteringen vid vikarie. Timrå Miljövård AB förser nycklarna med registrerade nummerbrickor. Återlämnande av nycklar sker endast till den person hos Beställaren som inlämnat dessa eller genom rekommenderat brev.

11. Ansvar Timrå Miljövård AB är skyldig att utge ersättning för skador som tillfogats Beställaren på grund av Timrå Miljövård AB :s fel. Personskador regleras i enlighet med Timrå Miljövård AB:s försäkring. Beställaren skall så långt möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning Timrå Miljövård AB kan inte göras ansvarigt för maskinhaveri eller andra skador som orsakas av normalt slitage på Beställarens maskiner. Eventuella skador eller annan åverkan på maskiner som användes av Timrå Miljövård AB  utförare, som inte orsakas av slarv eller annan skadegörelse av denne, skall ersättas av Beställaren. Om Beställaren kräver ersättning för skadad maskin skall det skadade objektet lämnas över till Timrå Miljövård AB Skaderapport/-anmälan skall lämnas in skriftligt och i de fallen det är möjligt skall bild bifogas.

12. Ersättningsanspråk på grund av skada Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom skälig tid skriftligt till Timrå Miljövård AB, dock senast fem (5) arbetsdagar efter att skadan konstaterats. Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar beställaren rätten att åberopa felet.

13. Försäkring Timrå Miljövård AB innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor Timrå Miljövård AB har försäkringar som täcker både person- och sakskada vid varje skadetillfälle Timrå Miljövård AB är även försäkrad mot låsbyten som kan inträffa vid förlust av nycklar.

14. Force Majeure Händelser utom Timrå Miljövård AB kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, strejk, lock out, blockad eller ingripande av offentlig myndighet, som medför att icke, eller endast till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, fritar från fullgörande av dessa skyldigheter under den tid förhållandet råder. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om Timrå Miljövård AB själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

15. Ändringar och tillägg Villkorsändringar meddelas beställaren minst två veckor innan ikraftträdande. Villkoren publiceras på Timrå Miljövård AB hemsida: www.stmiljovard.se

16. Hävning Part äger rätt att häva avtalet om motparten försätts i konkurs eller kan bedömas vara på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter och betryggande säkerhet för det rätta fullgörandet av partens kontraktsenliga förpliktelser inte ofördröjligen ställs efter begäran härom. Om betalning inte erläggs i rätt tid och Beställaren trots påminnelse därom inte har betalt, har Timrå Miljövård AB rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser.

17. Sekretess Varje uppdrag behandlas med sekretess. Timrå Miljövård AB medarbetare har skrivit på en sekretessförbindelse och därmed tystnadsplikt. Beställare förbinder sig i sin tur att behandla information och material från Timrå Miljövård AB i form av referenser och dylikt konfidentiellt.